حمل دریایی بین المللی

حمل دریایی بین المللی انواع مختلفی دارد:
حمل دریایی بین المللی کالا به روش کراس استافینگ: حمل دریایی بین المللی کالا از بنادری که امکان ارسال کالا به صورت مستقیم به ایران نمی باشد , به روش Cross Stuffing می باشد. در این روش حمل دریایی بین المللی , کانتینر حاوی محموله از یک کشتی به کشتی دیگر انتقال می یابد.
حمل دریایی بین المللی کالا به روش ترانشیپ: حمل دریایی بین المللی کالا به روش ترانشیپ , حمل و نقل دریایی کالا از طریق تغییر کشتی می باشد, برای بنادری که امکان حمل دریایی بین المللی کالا از آنجا به صورت مستقیم نمی باشد , دارا می باشد. جریان انتقال غالباً با تخلیه و بارگیری مجدد کالا همراه است.
حمل دریایی بین المللی کالا به روش چارترینگ: برای حمل دریایی بین المللی کالاهایی که به صورت حجیم می باشند و بارهایی که بدون هیچ گونه بسته بندی وارد کشتی می گردند, نظیر آرد, گندم, شکر , پنبه و غیره تدابیری اندیشیده و قادر به حمل دریایی بین المللی این کالاها به روش اجاره کشتی, رزرو یا چارترینگ کشتی می باشد.
حمل دریایی بین المللی کالا به روش گروپاژ و پروژه‌ای : حمل دریایی بین المللی کـالاهای متنوع اعم از خشک، مایع و غیره را در وزن و حجم های مختلف به صـورت گـروپاژ و پـروژه‌ای از ایـران بـه سـایر نقـاط دنیـا و بالعکس را می‌ باشـد.