۲۱
مرداد

بارنامه دریایی و اسناد در حمل و نقل دریایی

بارنامه دریایی سندی است که توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه آن جهت حمل صادر می گردد .در این...

ادامه مطلب